søndag 18. september 2011

Campingvogner bort fra Kaldbaknes?

Olav E. Johansen

Som en del av kulturminnedagen i Gavesluft gav  Anne Smeland  fra Tana kommune en orientering om arbeidet med arealplan  for  Gavesluft og Kaldbaknes.
Formålet med planen er å avklare brukerinteresser i området i tillegg til fremtidig arealbruk.  Når det gjelder brukerinteresser er det viktig å finne avklaringer i forhold til allmennhetens forhold  til friluftsliv, kulturminner, camping, fritidsbebyggelse og næringshytter.
Gavesluft
Viktige problemstillinger for området  Gavesluft- Grønnesodden er blant annet slitasje på kulturminner og naturområder.  Det er behov for faste parkeringsplasser og  muligheter for toalett og søppelavhending.
Fuglekikking er jo blitt populært. Mange kommer allerede til Tana-deltaet for å titte på fugler og fotografere dem. Derfor er det  naturlig å vurdere fuglekikkerskjul eller -tårn i dette området og andre deler av  Tana-deltaet.  Videre kan det være behov for faste stier som er merket, blant annet til Grønnes.
Kaldbaknes
For Kaldbaknes-området er det en del aktuelle problemstillinger som det må finnes løsninger på. Det har vært et diskusjonstema  lenge i Tana når det gjelder  bruk av parkeringsplassene på Kaldbaknes. De har jo i stor grad vært opptatt av campingvogner hele sommeren. -Det har vært vurdert å anlegge en plass for campingvogner i det gamle grustaket i Benjaminsbukta.
Ellers er det aktuelt å legge til rette bedre for fiske fra land. I mange år de beste fiskeplassene vært blokkert av fortøyde båter.  Derfor vurderer man å regulere båtfortøyningen bedre slik at begge hensyn ivaretas.
På Kaldbaknes  må også bygging av fritidshus  og næringshytter reguleres  bedre enn tilfellet har vært hittil.  Spørsmålet blir også hvor store friarealer man skal ha i strandsonen.
Rykter om bom
Det har gått rykter om at Tana kommune vurderer å stenge Gavesluft-veien med bom.  -Dette har aldri vært vurdert i det hele tatt under arealplan-arbeidet, sier Anne Smeland.  -I forbindelse med reguleringsplanen vil imidlertid behov for parkering bli drøftet, og da kan det være aktuelt å stenge enkelte parkeringslommer i Gavesluft, og erstatte disse med nye parkeringsareal.

Dette vil imidlertid være gjenstand for debatt i forbindelse med offentlig ettersyn/høring, og  i politiske organer når planen skal behandles. Problemstillinger som dette vil bli drøftet i planbeskrivelsen, som grunnlag for debatt.
Høringsutkastet antas behandlet i Formannskapet i oktober 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar